Welkom bij MHC Steenwijk!

20 April

ALV verplaatst naar 18 mei

Nieuws afbeelding

Beste leden van MHC Steenwijk,

Door onvoorziene omstandigheden gaat de algemene ledenvergadering (ALV) van woensdag 20 april niet door. 

De ALV is verplaatst naar woensdag 18 mei 20.00 en vindt plaats in ons clubgebouw.

De agenda ziet er als volgt uit (eventuele wijzigingen worden uiterlijk 2 weken voor de ALV kenbaar gemaakt)

1. Opening

2. Vaststellen notulen vorige ALV (d.d. 22 april 2021)

3. Jaarverslag

4. Financieel verslag

5. Vaststellen van de balans en de staat van baten en lasten

6. Verslag Kascommissie

7. Decharge bestuur

8. Voorstel contributieverhoging en vaststellen contributie

9. Vaststellen van de begroting

10. Installatie nieuwe penningmeester

11. Beleid

12. Rondvraag


 

Contact