Welkom bij MHC Steenwijk!

 
Terug

Huisregels en Statuten MHC Steenwijk

Het bestuur van de Mixed Hockey Club Steenwijk heeft een aantal huisregels vastgesteld, welke moeten zorgdragen voor een goede naleving van de (wettelijke) regels en een prettige sportsfeer voor alle leden van de vereniging. Met deze afspraken willen we richting geven aan een plezierig en veilig sociaal klimaat, orde en netheid op en rond de vereniging, alsmede respect voor onze medemens. Op onze hockeyvelden zijn veel mensen, sporters, vrijwilligers en toeschouwers, te vinden. Rekening houden met elkaar, respect voor de medemens, een juist gebruik van de aanwezige voorzieningen op ons sportcomplex, ook als gast bij een andere hockeyclub, zorgen ervoor dat iedereen met plezier op het hockeyveld is.

Daarom geldt bij MHC Steenwijk:

 1. We zijn trots op onze club en zuinig op ons complex
 2. We accepteren de verplichtingen die er zijn als teamlid, als clublid en als vrijwilliger
 3. We zijn betrokken en aanspreekbaar op ons gedrag
 4. We gaan met respect om met anderen
 5. We zijn sportief naar de tegenstander en de scheidsrechter
 6. We houden het positief langs de lijn als ouder en als toeschouwer
 7. We respecteren beslissingen van de scheidsrechter
 8. We zorgen voor veiligheid tijdens training, wedstrijd en vervoer
 9. We zorgen voor verantwoord alcoholgebruik, niet onder 18 en roken alleen waar het mag
 10. Als we elders spelen of trainen dan zijn we daar te gast
Veiligheid
Veiligheid staat voorop bij MHC Steenwijk. Iedereen die bezig is met hockeyen let op zijn eigen veiligheid en die van de anderen. Onveilig gedrag is niet toegestaan. Tijdens wedstrijden en trainingen worden bitjes gedragen ter bescherming van het gebit.

Gedragsregels
Deze gedragsregels zijn anders dan omgangsregels afdwingbaar. Als een of meerdere gedragsregels overtreden wordt dan kan een tuchtprocedure met tuchtrechtelijke sancties volgen vanuit de sportbond.

Hieronder vind je een overzicht van de ‘Gedragsregels begeleiders in de sport’ zoals vastgesteld binnen de georganiseerde sport:

 

 1. De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig kan voelen.
 2. De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het privé-leven van de sporter door te dringen dan nodig is in het kader van de sportbeoefening.
 3. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of Seksuele Intimidatie tegenover de sporter.
 4. Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
 5. De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.
 6. De begeleider onthoudt zich van (verbale) seksueel getinte intimiteiten via welk communicatiemiddel dan ook.
 7. De begeleider zal tijdens training(sstages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer.
 8. De begeleider heeft de plicht - voor zover in zijn vermogen ligt - de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van Seksuele Intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.
 9. De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.
 10. De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien de begeleider gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragsregels zal hij de daartoe noodzakelijke actie(s) ondernemen.
 11. In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.

 


Kantine en Clubhuis
Het clubhuis is geopend tijdens en tot 1,5 uur na afloop van hockeytrainingen, –wedstrijden of gerelateerde activiteiten.

Aan personen onder de 18 jaar worden geen alcoholische dranken geschonken. Er wordt geen sterke drank geschonken. Op zaterdagen wordt vóór 16.00 uur geen alcohol geschonken. Het is niet toegestaan zelf meegebrachte alcoholhoudende drank te gebruiken in het clubhuis of elders op het terrein van de vereniging.

Geconsumeerde dranken en etenswaren worden correct geregistreerd en afgerekend. Er wordt geen friteuse gebruikt. De aanwezige sleutelhouder is verantwoordelijk voor naleving van de kantineregels.

Het bestuur wil voorkomen dat personen met meer dan het toegestane promillage alcohol aan het verkeer deelnemen. Op basis daarvan kan de verstrekking van alcoholhoudende drank worden geweigerd. Personen die agressie en normafwijkend gedrag vertonen worden door de dienstdoende leidinggevende of barvrijwilliger uit de kantine verwijderd. 

Het clubhuis is rookvrij; buiten mag alleen worden gerookt op het terras mits dit de spelers of anderen op het terras niet hindert.

Het clubhuis en de veldaccommodatie wordt na gebruik opgeruimd, netjes achtergelaten en afgesloten. Deponeer dopjes, plastic flesjes en bekers in de afvalbakken op het complex en in het clubhuis en breng lege flesjes, glazen, e.d. terug naar de bar in het clubhuis.

Het is niet toegestaan om zonder toestemming van het bestuur aanplakbiljetten, mededelingen, versierselen e.d. in het clubhuis op te hangen.

Velden
Het in goede conditie houden van de kunstgrasvelden is in ieders belang. Daarom geldt het volgende:
 • alleen betreden met schoon schoeisel;
 • niet betreden door over de hekken te klimmen;
 • niet roken op de velden en hier zeker geen peuken op te gooien; geen kauwgom op de velden achter te laten;
 • geen glaswerk, flessen, bekertjes enz. mee te nemen naar de velden;
 • blikjes, papier en overige verpakkingen deponeren in de hiervoor bestemde afvalbakken;
 • dug-outs verzorgd achterlaten (geen lege flesjes e.d. laten slingeren).
 
Overige huisregels
 • Honden zijn op het terrein en in het clubhuis welkom, mits niemand wordt gehinderd;
 • Auto's dienen uitsluitend geparkeerd te worden op het parkeerterrein welke aan hiervoor is aangelegd. Eventuele schade aan de voertuigen kan niet op de vereniging worden verhaald;
 • Fietsen en bromfietsen dienen alléén gestald te worden op de daarvoor bestemde ruimte;
 • Bij het betreden en verlaten van de club dient rekening te worden gehouden dat geen overlast veroorzaakt wordt voor de buurtbewoners: niet op straat schreeuwen, niet toeteren en niet met gierende banden wegrijden;
 • Schade ontstaan aan de club of aan derden dient binnen 24 uur gemeld te worden aan het bestuur.

Huishoudelijk reglement en Statuten
In geval van overtreding kunnen maatregelen worden getroffen,  deze kunnen in het uiterste geval leiden tot schorsing of royeren. Voor een nadere uitwerking wordt verwezen naar het huishoudelijk reglement en de statuten van de vereniging.

 

Contact